Jakie zeznania podatkowe możemy rozliczyć w programie pity 2013/2014 ?
   W programie można obliczyć następujące zeznania podatkowe:
   PIT-28 - zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2013.
   PIT-36 - składany przez podatników, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają zeznania PIT-37.
   PIT-36L - składany przez podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem
   na zasadach określonych w art. 30c ustawy.
   PIT-37 - składany jest przez podatników, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP,
   a pośrednictwem płatników, i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów
   specjalnych produkcji rolnej.
   PIT-38 - składany przez podatników, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych).
   PIT 39 - przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych
   po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art.30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
   (Dz.U. z 2012 r. poz.361, z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”.

   Przy czym podatnik się mógł pomylić wypełniając Pit, że przy próbie jego wysłania przez internet pojawia się status 414 ?
   Najczęściej spotykaną przyczyną może być:
   - pomyliłeś numer NIP lub numer PESEL podczas wpisywania, (przykładowo w pole podatnika, mogłeś/mogłaś wpisać numer NIP na przykład małżonka)
   - pomyliłeś się wpisując swoje nazwisko lub nazwisko małżonka,
   - pomyliłeś się podczas wpisywania swojego imienia (na przykład wpisałeś swoje drugie imię, zamiast pierwszego lub zrobiłeś literówkę)
   - pomyliłeś pozycję imienia z nazwiskiem (w miejsce nazwiska wpisałeś imię a w miejsce imienia wpisałeś nazwisko)
   - pomyliłeś się wpisując błędną datę urodzenia (możliwe, iż w miejsce dnia wpisałeś miesiąc a w miejsce miesiąca wpisałeś dzień, lub rozpocząłeś wpisywanie daty od roku urodzenia,
     zamiast rozpocząć od dnia urodzin)
   - pomyliłeś się wpisując nieprawidłową kwotę przychodu z zeznania podatkowego, którego powinieneś był wpisać. Przykładowo jeśli wysyłasz zeznanie roczne PIT-36L, to w miejsce przychodu
   powinieneś wpisać przychód z PIT-36L z roku 2012. Jeśli się okaże iż w roku 2012 wysyłałeś tylko np: PIT-37 a PIT-36L nie miałeś obowiązku składać, wówczas prawidłową kwotą przychodu
   będzie Twój przychód z PITu-37. Możliwy jest także inny powód, na przykład, że podałeś łączną kwotę przychodu Twoją i Twojego małżonka (zsumowałeś je), oczywiście poprawną kwotą
   przychodu będzie tylko kwota Twojego przychodu z zeznania.
 

 
   Jaki jest najczęściej popełniany przez podatnika błąd iż pojawia się status 412 ?
   Najczęściej spotykaną przyczyną może być:
   - wpisanie w danych autoryzujących danych Małżonka (drugiego podmiotu na zeznaniu),
   - wpisanie w danych autoryzujących danych Podatnika (pierwszego podmiotu na zeznaniu),

   Które z danych na zeznaniu podatkowym Pit-28 są konieczne do podania, aby zeznanie wysłać przez internet ?
   Aby mieć możliwość wysłania jednego z powyższych zeznań podatkowych, należy podać:
   - swój identyfikator podatkowy: numer NIP lub numer PESEL
   (Numer NIP wpisują osoby, które spełniły chociaż jeden z powyższych warunków:
   prowadziły działalność gospodarczą, były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, były płatnikami
   (zarówno składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne jak i podatku np. z tytułu zatrudnienia pracownika), pozostałe osoby wpisują numer PESEL)
   - swoje pierwsze imię
   - swoje nazwisko
   - swoją datę urodzenia
   - kwotę przychodu z zeznania podatkowego, jeśli wysyłamy PIT za rok 2013, należy podać kwotę przychodu z PIT-a wysłanego za rok 2012.
 
   
 
   Jak mam rozumieć weryfikację negatywną oznaczoną statusem 411 ?
   Weryfikacja negatywna w systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim Identyfikatorem podatkowym - status 411 iż dane zeznanie roczne z Twoim numerem NIP lub pesel zostało już
   wysłane. Nie można wysłać tego samego zeznania z tymi samymi danymi osobowymi dwa lub więcej razy. Oczywiście istnieje wyjątek: gdy okaże się, że w zeznaniu, które już wysłałeś, popełniłeś
   błąd (na przykład nie podałeś przychodu z PIT-11, który przyszedł Ci z opóźnieniem) masz możliwość wysłania poprawionego zeznania podatkowego np: PIT-37 pod warunkiem iż zaznaczysz,
   że jest to korekta zeznania i dołączysz do w/w dokumentu załącznik ORD-ZU, wyjaśniający powód korygowania zeznania podatkowego.

   Dlaczego jeśli wysyłam np: Pit-39 przez internet, pojawia się status 412 ? Co on oznacza ?
   Weryfikacja negatywna - status 412 oznacza niezgodność danych autoryzujących z danymi w dokumencie. Taką niezgodnością między innymi może być:
   - niezgodny z innymi danymi numer NIP, niezgodny z innymi danymi numer PESEL, niezgodna z innymi danymi data urodzenia, niezgodne z innymi danymi nazwisko,

   Jeśli próbuję wysłać np: Pit-38 przez internet i wyskoczy mi status 200, co mam wówczas zrobić ?
   Status 200 informuje nas o tym, że możemy pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (w skrócie UPO). Urzędowe Poświadczenie Odbioru jest naszym potwierdzeniem
   (dowodem na to), że zeznanie roczne na przykład PIT-28 wysłaliśmy w terminie. Jest to wypełnienie naszego obowiązku podatkowego.

   Jeśli chcę wysłać zeznanie roczne w programie Pity 2013 za rok 2013,
   to z którego roku mam podać kwotę przychodu będącą moim podpisem ?

   Aby wysłać zeznanie roczne na przykład PIT-37 drogą elektroniczną (przez internet) podpisane podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego
   kwalifikowanego certyfikatu, należy wprowadzić kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok 2012.

   Czy chcąc zaktualizować swoje dane w Urzędzie Skarbowym, mogę to zrobić na formularzu ZAP-3 ?
   Tak, druk ZAP-3 jest dostępny w programie Pity 2013. Formularz ZAP-3 służy do aktualizacji w Urzędzie Skarbowym adresu zamieszkania, danych kontaktowych,
   danych o osobistym rachunku bankowym do zwrotu podatku podatnika. Powyższy druk można złożyć wyłącznie w postaci papierowej.

 

   W której pozycji na zeznaniu rocznym z roku 2012, mam szukać przychodu ?
   Kwota przychodu to wartość przychodu podatnika, wykazana na jednym z zeznań rocznych ( pit-37, Pit-36, PIt-36L, PIt-28, PIt-38 lub PIt-39) za rok 2012,
   w zależności od tego, który z powyższych pitów, podatnik był zobowiązany złożyć do Urzędu Skarbowego.
   w zeznaniu podatkowym PIT–28 (jest to pozycja 42)
   w zeznaniu podatkowym PIT-36 (jest to pozycja 82 lub pozycja 125 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2012 występuje jako małżonek)
   w zeznaniu podatkowym PIT-36L (jest to pozycja 23 lub pozycja 28 w zależności od źródła przychodów)
   w zeznaniu podatkowym PIT-37 (jest to pozycja 60 lub pozycja 87 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2012 występuje jako małżonek)
   w zeznaniu podatkowym PIT-38 (jest to pozycja 24)
   w zeznaniu podatkowym PIT-39 (jest to pozycja 20)

   Czy jeśli rozliczam się wspólnie z małżonkiem i wysyłając zeznanie roczne podaję tylko swój przychód będący potwierdzeniem
   wysłania PIT-u, to czy takie zeznanie z moim UPO będzie potwierdzeniem także dla mojego małżonka, że on także się rozliczył ?

   Tak, zeznanie podatkowe, które zostało rozliczone wspólnie z małżonkiem, wraz z którym program pobrał urzędowe potwierdzenie odbioru będzie również potwierdzeniem dla małżonka,
   (którego przychód nie był podawany podczas wysyłania wspólnego zeznania).

   W jaki sposób mogę rozliczyć się w programie PITy 2013 ?
   W programie dostępne są następujące sposoby opodatkowania:
   - indywidualnie, zarówno jednej osoby jak również indywidualnie dla każdego z małżonków (wówczas program wygeneruje osobne PITy dla każdego z małżonków)
   - wspólnie z małżonkiem,
   - wspólnie ze zmarłym małżonkiem, zarówno z małżonkiem, który zmarł w trakcie roku podatkowego jak i po jego zakończeniu.
   - w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci
   - w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy


 

   Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że znalezienie pracy jest rzeczą trudną. Wiedzą to Ci, którzy długo jej szukali i usiłowali osiągnąć wymarzony cel. Mimo wielu ofert pracy na rynku, niewiele jest takich, które w oczach potencjalnego poszukiwacza będą warte poświęcenia uwagi. Z pewnością ma to związek z faktem, że również wymagania osób poszukujących pracy wzrosły a i jakość ofert na rynku nie należy do zachwycających pod względem warunków zatrudnienia lub oferowanej płacy. Nie należy się również sugerować faktem oferowanej wypłaty, należy bowiem pamiętać, że każda zawarta umowa jest obciążona podatkiem, który pracodawca musi odprowadzić do urzędu skarbowego, jest to tzw. podatek pit. Warto więc przeanalizować ile pieniążków można otrzymać „na rękę”. Istnieje kilka rzeczy, które dodatkowo mogą skomplikować nam życie i skutecznie je utrudnić, należy do nich między innymi pit 37 i nie trudno się domyślić w czym rzecz. Otóż sedno problemu tkwi w rozliczeniu rzeczy określanej mianem słowa pit, a dokładnie rzecz ujmując w rozliczeniu dokumentu, pit 37. Błędem było sugerowanie się, że wyżej wspomniane rozliczenie będzie stanowiło jakikolwiek problem, wręcz przeciwnie okazało się, że cała sytuacja była dla mnie bardzo korzystna.   

   Otrzymałam zwrot podatku dochodowego i wszystko wskazywało na to, że pochodził on z pity 2013. Fatycznie, było to rozliczenie pit, na które długo czekałam. Wszystko okazało się być jasne w momencie kiedy sobie przypomniałam jak kiedyś wspólnie z siostrą zainstalowałyśmy na komputerze program pit 2013. Uświadomiłam sobie wówczas, że zdecydowałyśmy się go zainstalować, gdyż byłyśmy pewne, że pit 2013 program jest legalny i nic nie zagraża mojemu komputerowi podczas jego instalacji na pulpicie. Okazało się, że wszystko działa poprawnie i samo rozliczenie nie należy do najtrudniejszych, no chyba, że ktoś taki jak ja nie posiada wystarczającego obycia w pracy z komputerem. Zaczęłam się wiec pomału zastanawiać czy przypadkiem mój program do rozliczania pit 2013 jest mi naprawdę niezbędny. Wszystko zaczęło się sprowadzać do stwierdzenia, że z pewnością należy zrobić odpowiednie rozliczenie pit 2013, nie koniecznie jednak w wersji komputerowej ale może zwyczajnie dostarczyć mój pit-11 do biura rachunkowego. Przypomniałam sobie jeszcze o jednej sytuacji kiedy kilka dni temu zadzwoniła do mnie znajoma i powiedziała mi o czymś takim jak pit online, który ponoć nazywany jest również zamiennie określeniem pit programy.
  

   Sama instalacja jest też ponoć dużo łatwiejsza i dla niezbyt dobrze znającej się na komputerach osoby, mało wymagająca. Szybko zdałam sobie sprawę, że rozliczenie pit za 2013 rok można zrobić na wiele sposobów a sam proces rozliczania pit nie należy do zbyt skomplikowanych i nawet ja jakoś powinnam dać sobie radę, co więcej, możliwe, że bez niczyjej pomocy będę mogła rozliczyć swój pierwszy pit za darmo. Rozliczenie pit 2014 z pewnością należy do obowiązków każdego obywatela kraju. Najważniejsze to fakt, że druk pit2013 jest możliwy do zdobycia. Warto wspomnieć, że pity 2013 program nie należy do programów starego formatu, wręcz przeciwnie, zaskakuje swoją świeżością i prostą formą. Program pity 2013 z całą pewnością zaliczam do jednych z najlepiej zorganizowanych, który swoją prostą formą ułatwia przeprowadzenie rozliczenia. Program pity2014, który pobrałam sprawił, że poczułam się w pełni samodzielna jeśli chodzi o sprawowanie kontroli nad własnymi sprawami. Możliwość samodzielnego rozliczenia mnie samej uskrzydliła mnie. Fakt, że pobrałam program pity sama, utwierdził mnie, że jednak potrafię zdziałać więcej niż myślałam. Rozliczenie roczne 2013, na pierwszy rzut oka, nie wyglądało na wyjątkowo skomplikowane.
  

   Wszystko zaczęło się jednak psuć w momencie kiedy na moim komputerze pojawił się błąd odczytu dokumentu. Nie wiedziałam gdzie tkwi jego przyczyna, wiedziałam tylko, że istnieje jeszcze jedna opcja, która może mi uratować życie. Okazał się nim być darmowy program pit 2013, który wyszukałam w przeglądarce i pomyślnie ściągnęłam i zainstalowałam na pulpicie komputera. Osiągnęłam to wpisując w wyszukiwarkę Internetową hasło: darmowe pity 2013. Nawet nie potrafię opisać słowami jaka byłam z siebie dumna z tego faktu, jednak do czegoś się nadaję, pomyślałam. Program do rozliczenia pit 2014 to jednak super sprawa, a ja potrafię o wiele więcej niż się spodziewałam. Z chwilą wczytywania się w ściągnięty dokument, zaczęłam się zastanawiać, który dokument mam wybrać: pit 28, pit 36 czy też może pit 37. Gdy już doczytałam wszystkie informacje zawarte na formularzach, oczywistym stał się fakt wyboru druku pit 37 2013. Mało brakowało a zapomniałabym dodać załącznik mający mi umożliwić odliczenie ulgi za Internet, był nim dokument zwany powszechnie pit 0 zero. Okazał się być bardzo przydatny. Ważne jest, aby pamiętać o możliwości rozliczenia pit 37 online. Daje to sporą oszczędność czasu, która dla wielu ludzi ma naprawdę ogromne znaczenie. 
 

Ja na szczęście nie zapomniałam również o rozliczeniu pit 37 za 2013, między innymi dlatego, że w sprawach papierkowych jestem bardzo skrupulatna i dokładnie pilnuję terminów wszelakich rozliczeń. W końcu nie mogę sobie pozwolić na jakiekolwiek opóźnienia i niedociągnięcia, dla wielu osób jestem zapewne zbyt pedantyczna, to fakt. Już troszkę zdążyłam poczytać o podatkach i formie ich rozliczenia, postanowiłam więc skorzystać z opcji e deklaracje, która umożliwia dokonanie darmowej wysyłki pita. Jestem osobą wygodną, nie lubię niedociągnięć i możliwość skorzystania z opcji e-deklaracje sprawiła, że byłam w pełni usatysfakcjonowana z formy rozliczenia. Mogę więc śmiało stwierdzić i polecić wszystkim czytającym moje wypociny, że e-deklaracje 2013 to super sprawa. Mogę śmiało stwierdzić, że w następnym roku, gdy będę rozliczała pit 2014 z pewnością skorzystam z e deklaracje 2014 gdyż widzę, że są one bardzo praktyczne. Domyślam się, że e-deklaracje 2014 będą oblegane przez wielu użytkowników Internetu i prawdopodobnie wielu przypadną do gustu. Przypuszczam, że program do rozliczania pit 2014 również będzie równie przejrzysty w swojej formie i wszelkie pity 2014 nie będą stanowiły większego problemu w uzupełnieniu danych. Rozliczenie pit 2014 zapewne będzie przebiegało równie szybko jak w poprzednich latach, sama z chęcią się o tym przekonam rozliczając ponownie pit 28, pit 37 2014, pit-11 a umożliwią mi to nie tylko deklaracje ale również program pit 2014 czyli inaczej program do pitów 2014. O jakim programie do rozliczania podatków nie było by mowy musimy wszyscy pamiętać, że program pit cieszy się ogromną popularnością już teraz i zdobywa uznanie u kolejnych klientów. Całe szczęście, że Pit 2012 mam już uzupełniony. Z tego co widzę, nic nie stoi na przeszkodzie bym poleciła również swoim znajomym tą samą formę rozliczenia, którą i ja wybrałam. Niezbędny okaże się więc na przyszłość darmowy program pit 2014. Tym sposobem, również znajomi będą mogli spokojnie rozliczyć swojego pit28 oraz inne pity. Nie wykluczone, że jakimś sposobem będą również mogli uzyskać ulgę na dziecko a kwota wolna od podatku jaką uzyskają, w pewnym sensie, również im ułatwi życie. Cieszę się ogromnie, że pit-37 za 2013 rok oraz pit 28 za 2013, pit 38 i pit 11 za 2013 wraz z pozostałymi pit-ami za 2013 rok zostały pomyślnie rozliczone i że tą kwestię mam już za sobą. Z pewnością, nikt mi nie wmówi obecnie, że pit przez internet 2014 wraz z programem do rozliczania pit 2014 i pozostałymi pitami 2014 program, nie są pożyteczne dla społeczeństwa. Moją obecną opinię zna już każdy ze znajomych i nie stanowi to tajemnicy, że e deklaracje 2013 stały się niesamowicie przydatne w uproszczeniu mojej pracy. Dobrze, że zainteresowałam się rozliczaniem podatku pit 36 2012 r. bo dzięki temu miałam później lepszą wiedzę. Ważne jest, aby uzyskana ulga na dziecko 2013 dodała ludziom skrzydeł i zachęciła do starania się o rzecz określaną mianem ulga na dziecko 2014. Zapewne w rozliczeniu takim brany jest pod uwagę podatek dochodowy, ale nie ma to większego znaczenia w momencie gdy chodzi o rzecz, o której wiele osób dyskutuje, jest to ulga na dzieci.


 
   Co mam wpisać w pozycję: "przychód podatnika z zeznania pit za rok 2012", jeśli w roku 2012
   nie składałem żadnego PIT-u a w roku 2014 chcę złożyć zeznanie podatkowe elektronicznie ?

   Jeśli w roku podatkowym podatnik nie posiadał żadnego źródła przychodu a tym samym nie rozliczał się z Urzędem Skarbowym, w pole " przychód podatnika z zeznania pit za rok 2012"
   należy wprowadzić wartość 0 (zero).

   Jaki dokument powinien otrzymać podatnik w programie Pity 2013, aby mieć potwierdzenie,
   że wysłał swoje zeznanie podatkowe przez internet ?

   Potwierdzeniem dla podatnika iż zeznanie roczne zostało wysłane jest odebranie UPO (urzędowego potwierdzenia odbioru).

   Jak lub gdzie mogę złożyć lub wysłać obliczony pit w programie do pitów 2013 ?
   Podatnik ma do wyboru:
   - wysłać zeznanie roczne przez Internet w formie dokumentu elektronicznego, bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzeniem, że
   zeznanie roczne zostało rzeczywiście wysłane do Urzędu Skarbowego jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Poświadczenie takie zawiera datę przyjęcia zeznania
   przez system e-deklaracje, który decyduje o tym iż zeznanie zostało złożone w terminie.
   - wysłać listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (za pośrednictwem Poczty Polskiej)
   - złożyć zeznanie roczne bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym, wówczas potwierdzeniem złożenia zeznania będzie przybita pieczątka w/w urzędu.
   - wrzucić do "urzędomatu" (specjalnego urządzenia, którego zdaniem jest przyjmowanie dokumentów podatkowych i wydające potwierdzenie ich złożenia)


 
   Jeśli próbuję wysłać np: Pit-37 przez internet i wyskoczy mi status 414, co mam wówczas zrobić ?
   Weryfikacja negatywna - status 414 oznacza błąd danych autoryzujących. Taką niezgodnością może być:
   - błąd w nazwisku,
   - błąd w pierwszym imieniu,
   - błąd w dacie urodzenia,
   - błąd w numerze NIP (numer identyfikacji podatkowej)
   - błąd w numerze pesel,
   - błąd w kwocie przychodu

   Jakie załączniki można dodać do zeznań rocznych w programie Pity 2013 ?
   W programie do pitów, podatnik ma możliwość dołączyć jeden z następujących załączników:
   załącznik PIT/B (dostępny w zeznaniach: Pit-36, Pit-36l)
   załącznik PIT/D (dostępny w zeznaniach: Pit-28, Pit-36, Pit-37)
   załącznik PIT/M (dostępny w zeznaniach: Pit-36)
   załącznik PIT/O (dostępny w zeznaniach: Pit-28, Pit-36, Pit-37)
   załącznik PIT/ZG (dostępny w zeznaniach: Pit-36, Pit-36l, Pit-38, Pit-39)
   załącznik PIT-Z (dostępny w zeznaniach: Pit-36
   załącznik PIT-2K (dostępny w zeznaniach: Pit-28, Pit-36, Pit-37)
   załącznik PIT-28/A (dostępny w zeznaniach: Pit-28)
   załącznik PIT-28/B (dostępny w zeznaniach: Pit-28)
   załącznik ORD-ZU (dostępny w zeznaniach: Pit-28, Pit-36, Pit-36l, Pit-37, Pit-38, Pit-39)


   Licencja na korzystanie z programu PITY 2013/2014 jest bezpłatna. Użytkownik korzystający z programu wyraża zgodę na to, aby program automatycznie uzupełnił w
  zeznaniu pola nazwy,
numeru KRS oraz celu szczegółowego w ramach wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.
   Dozwolone jest nieodpłatne kopiowanie wersji instalacyjnej programu i przekazywanie innym osobom. Regulamin. Polityka prywatności.